Gå till huvudinnehåll

Hållbarhet, kvalitet & miljö

Plandent AB är en del av Planmeca Group. Våra kunder ställer höga krav på oss och vår ägare när det gäller hållbarhet, uppförandekoder och korruption. Vi ställer motsvarande krav på våra leverantörer och underleverantörer. Plandent AB är certifierade genom Svensk Certifiering Norden AB enligt de internationella kvalitets- och miljöstandarderna SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Plandents miljö- och hållbarhetsarbete

Planmeca Oy är ett globalt företag och ägare av Plandent AB. Planmeca är en tillverkare av tandutrustning och det största privatägda företaget inom området dental. Plandent och Planmeca strävar efter att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor runt om i världen. Plandent följer samma riktlinjer som moderbolaget Planmeca har satt upp beträffande hållbarhets- och miljöarbete.

Vi vill göra skillnad för och förstå effekterna verksamheten har på människor, samhälle och miljö. Hållbarhet och vårt sociala ansvar är en viktig del i vår kärnverksamhet. Med hänsyn till våra kunders och leverantörers förväntningar och de trender som formar våra operativa modeller har vi fastställt innehållet i vår strategi för företagets sociala ansvar. Vi beskriver vår hållbarhetsstrategi i denna hållbarhetsrapport.

Planmecas och Plandents hållbarhetsstrategi (PDF-dokument, 9.7 MB)

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i följande nyckelområden: hälsa genom innovation – som bidrar till det omgivande samhället, professionell och säker arbetsmiljö och respekt för miljön. Vi har också tagit fasta på de viktigaste hållbarhetsaspekterna inom vår leveranskedja. Våra hållbarhetsområden är nära relaterade till FN:s globala hållbara utvecklingsmål. Utöver dessa globala mål har vi fastställt ambitiösa långsiktiga hållbarhetsmål för vårt hållbarhetsarbete, vilket styrs av Planmecas etiska principer och uppförandekod.

Planmecas och Plandents uppförandekod (PDF-dokument, 164 kB)

Planmecas och Plandents antikorruptionspolicy (PDF-dokument, 189 kB)

Planmecas och Plandents uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners (PDF-dokument, 171 kB)

Vårt synsätt är att kvalitet gäller allt som du upplever i kontakten med oss. Vi vill hålla en hög och jämn kvalitet i vår service. Därför har vi valt att löpande genomföra enkätundersökningar där du som kund sätter betyg på vår verksamhet. Det hjälper oss att identifiera områden som kan förbättras. Med svaren som utgångspunkt, sätter vi upp mål för olika delar av verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid miljöfrågor och är sparsamma i vår hantering av naturresurser. Vi strävar efter att arbeta med miljövänliga förpackningsmaterial samt att tillhandahålla miljöanpassade produkter enligt våra kunders önskemål. Kvalitets- och miljöarbetet innebär att vi ingående har kartlagt alla arbetsmoment, att vi har en tät dialog med våra intressenter och att det finns enkla rutiner, säkerhetskontroller och verktyg för att mäta och analysera verksamheten.

Våra medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för hur väl vi lyckas. Vi genomför kvalitetshöjande åtgärder i företaget, utbildar våra medarbetare och ställer relevanta krav på våra leverantörer.

ISO 9001 ISO 14001

Ladda ner certifikaten:

Vår kvalitetspolicy

Plandent AB ska bygga långsiktiga relationer med våra kunder genom att ständigt förbättra arbetsmetoderna så att alla medarbetare alltid utför sina arbetsuppgifter med rätt kvalitet och högt värde för kunden.

Detta innebär att:

 • Vi ska erbjuda arbetsrelaterad utbildning och en attraktiv arbetsmiljö.
 • Vi ska vara en av de ledande på marknaden inom försäljning av dentalprodukter, service, reparation och installation.
 • Genom nära samarbete med våra leverantörer och ett brett kontaktnät erbjuda, högkvalitativa produkter och tjänster.
 • Vi ska ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
 • Vi ska uppfylla kunders önskemål och förväntningar i varje enskild affär och sträva efter att varje affär blir referens nästföljande.
 • Vi ska erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi ska ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi ska uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år.

Vår miljöpolicy

Plandent AB ska verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Plandent AB arbetar i all sin verksamhet för:

 • Minskad användning och spridning av ämnen/material som inte ingår i det naturliga kretsloppet
 • Effektiv resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning
 • Att utbilda samtliga medarbetare i miljöledningssystemet och motivera dem att utföra sitt arbete på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt
 • Hänsynstagande till kunders önskemål om miljöanpassade produkter vid utveckling av sortimentet för förbrukningsartiklar
 • Att bedriva verksamheten inom ramen för de legala krav som gäller
 • Att alla medarbetare inom organisationen är engagerade i ett ständigt förbättringsarbete där ledningen har det övergripande ansvaret.
 • Erbjuda säkra produkter med lång livslängd.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter i syfte att skydda miljön.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje år.

.

Miljövänligt

Vi har ett växande sortiment av produkter som är snällare mot miljön. De är tillverkade av antingen återvunnet eller biobaserat material.

Se miljösortimentet