Gå till huvudinnehåll

Planmeca och Tema: Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga för Plandents finska moderbolag Planmeca. Kimmo Pöyhönen, V.P. Production And Purchasing, berättar om en strategin som innefattar alla tre aspekter av hållbarhet: ekonomisk, miljömässig och social.

Plandents moderbolag Planmeca grundades i Helsingfors för 50 år sedan av Heikki Kyöstilä och är idag världens största privatägda tillverkare av dentalutrustning.

planmeca-office-building.jpg

I och med Plandents hållbarhetsmånad tog vi oss en pratstund med Kimmo Pöyhönen om hur Planmeca tar sig an hållbarhetsfrågorna som rör produktionen.

- Vår strategi innefattar alla tre aspekter av hållbarhet: ekonomisk, miljömässig och social. Naturligtvis diskuteras hållbarhetsrelaterade teman och åtgärder regelbundet i våra ledningsgruppsmöten, men vi tar hänsyn till hållbarhetsaspekter också i vår dagliga verksamhet, från produktdesign och utveckling till produktion och leveranskedja.

Vilka åtgärder har Planmeca vidtagit för att minimera miljöpåverkan från produkterna?

Hållbarheten beaktas redan i produktdesignen och -utvecklingen.

Våra produkter har utformats så att de kan uppgraderas med nya funktioner och programuppdateringar med åren, istället för att ersätta dem med nya enheter. Detta sparar betydande resurser. Den uppskattade livslängden för våra produkter är lång redan från början då de är tillverkade av hållbara högkvalitativa material. Vi erbjuder även underhållstjänster och förebyggande underhållinstruktioner för att förlänga deras livslängd ytterligare.

Eftersom Planmeca tillverkar medicintekniska produkter måste vi följa strikta kvalitetsstandarder och först och främst se till att våra produkter är säkra att använda. Eftersom vi måste se till att hälso- och sjukvårdsrelaterade egenskaper inte äventyras i något skede, minimeras materialbehov och konsumtion, och vi har beaktat miljön även i materialvalet.

Våra unitar och röntgenapparater består huvudsakligen av aluminium som kan återvinnas och återanvändas nästan till fullo. Beroende på produkt inkluderar våra produkter även stål- och plastdelar samt elektriska och mekaniska komponenter, såsom kretsar, motorer och ventiler, som också är nästan helt återvinningsbara. Allt material vi använder i våra produkter har valts noggrant från pålitliga källor.

Dessutom har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa att våra kunder också kan använda Planmecas produkter på ett hållbart sätt.

Till exempel tar vi med exakt information om vattenförbrukningen för varje funktion i våra unitars användarmanualer för att förhindra överdriven vattenanvändning. Vi har också kunnat minska patientdosen med upp till 77% med Planmeca Ultra Low Dose ™-teknik, vilket ökar patientsäkerheten.

Och i produktionen, hur arbetar ni med hållbarhetsfrågor där?

På Planmeca använder vi miljövänlig teknik i produktionen. Produktionssystemet, baserat på ett slutet system i vår bearbetningsanläggning, det centrala filtrerings- och hanteringssystemet för avloppsvatten och det avancerade avfallssorteringssystemet minimerar alla avfall samtidigt som hållbarheten i våra tillverkningsprocesser maximeras.

Aluminium bearbetas i en högteknologisk bearbetningsavdelning, där vi återvinner och återanvänder alla metallöverskottrester. Vi använder också ett slutet system för skärvätskorna som används vid bearbetningen, vilket minskar vattenförbrukningen och minimerar onödig avloppsvattenbelastning. Begagnade skärvätskor kasseras på lämpligt sätt.

Aluminiumdelarna i Planmecas unitar är epoxibelagda med pulverlackering för att skapa en sömlös och slitstark yta som klarar tidens tand och är lätta att hålla rena för förbättrad infektionskontroll. Miljöaspekterna beaktas också i pulverlackeringsprocessen. Tvättvätskorna som används i pulvermålningen neutraliseras innan de bortskaffas, vilket förhindrar onödig vattenförbrukning och förorening av favloppsvatten. Ugnen, som används för att härda pulverbeläggningen, värms upp med naturgas istället för olja.

Alla kvarvarande metaller från produkttillverkningen sorteras och återvinns ordentligt. Av avfallet som genereras i produktionsanläggningarna sorterar och återvinner vi till exempel elektroniskt avfall, kartong och träpallar. Problemavfall och farliga ämnen sorteras och bortskaffas i enlighet med de finska föreskrifterna.

I produktionen ser vi också till att våra anställda har en säker och hälsosam arbetsmiljö. Planmeca förser givetvis de anställda som arbetar i produktionen med lämpliga arbetskläder och säkerhetsutrustning. Hållbarheten beaktas också i arbetskläderna. Arbetskläderna tvättas centralt för att de alltid ska vara säkra och hygieniska, vilket minskar miljöpåverkan jämfört med att tvätta varje plagg hemma.

Hur går tankarna kring emballage och förpackningar?

Som nämnts tidigare är säkerhet och hög kvalitet på Planmecas produkter vår högsta prioritet. Vi måste se till att vår utrustning levereras säkert och skyddat till våra kunder. Därför använder vi främst kartong och trä som förpackningsmaterial – hållbara, men också förnybara och helt återvinningsbara material.

järnväg.jpg

Och transporter?

Transporten av våra produkter och material står för en stor del av vår miljöpåverkan i leveranskedjan, så vi ägnar särskild uppmärksamhet åt hållbarheten i dessa processer och strävar efter att minimera vårt klimatavtryck. Inom transporten föredrar vi transporter till sjöss, järnväg och på lastbil framför flygfrakt.

Vilken typ av energi används för att driva produktionen?

Produktionen av Planmecas utrustning sker i samma anläggningar som företagets övriga verksamhet i Helsingfors. Energikällan för el och värme är beroende av finska energileverantörer.

Vi undersöker för närvarande möjligheten att installera solpaneler i anslutning till våra lokaler för att öka användningen av förnybar energi.

Planmeca har vidtagit åtgärder för att öka energieffektiviteten i anläggningarna, till exempel med värmeåtervinningslösningar och selektiva fönsterglas. Byggnadernas temperatur regleras med hjälp av ett jordkylsystem.

Arbetar ni tillsammans med några vetenskapliga institutioner när det gäller ert hållbarhetsarbete?

För närvarande koncentreras vårt samarbete med vetenskapliga institutioner främst kring tandvårds- och medicinska innovationer, vilket naturligtvis ofta har en positiv inverkan på folkhälsan. Det vetenskapliga samarbetet är en viktig aspekt i Planmecas sociala hållbarhetsstrategi.

Vill du läsa mer om Planmecas hållbarhets- och kvalitetsarbete? Besök deras webbplats.